Hopp til innholdet
Hvordan bygge støttemur

Hvordan bygge støttemur

Denne artikkelen er skrevet for å øke bevisstheten på hvor viktig et godt forarbeid er når man skal igang med å bygge forstøtningsmur i betong eller naturstein. Se også vår FAQ

Produkter til oppføring av forstøtningsmur

 1. Støttemur Betong
 2. Granitt Støttemur
 3. Larvikitt Støttemur

Prosjekt støttemur

Se vår favoritt Benders Megawall her

Selve monteringen av en støttemur med støpte betongelementer, eller naturstein er som regel en relativt enkel jobb de fleste selvbyggere kan mestre. Det som krever utvidet kompetanse og forståelse er følgende punkter.

 • Hvilken type forstøtningsmur skal du velge? Støttemur fra Aaltvedt eller Benders med ferdigstøpte betongelementer har andre egenskaper enn f.eks. en natursteinsmur av Granitt eller Larvikitt.
 • Må du byggemelde prosjektet? Støttemur over 100cm må som regel alltid byggemeldes. Sjekk med din kommune hvilke regler som gjelder.
 • Hvordan skal grunnarbeid utføres? Vurdering av stedlige forhold, herunder grunnen under muren og terrenget bak er som regel en oppgave man bør overlate til en anleggsgartner, graver eller entreprenør. Omfang og utførelse av forarbeide avhenger av stedlige forhold.
 • Hva er det som er bak muren? Er det en vei, hus eller annen bebyggelse i bakkant av muren skal særlige hensyn tas. Eks. Bygger du en mur nederst i en skråning av jord/leire eller andre dårlige masser med ett hus på toppen kan du i værste fall risikere at hele skråningen med bolig raser ut.
 • Hvordan skal en forstøtningsmur sikres? En Støttemur skal sikres både for horisontale og vertikale krefter ved bruk av drenerende maser og Jordarmeringsnett/Geonett.
 • Som en tommelfingerregel på betongmurer skal jordarmeringsnett/Geonett gå minimum høyden av muren bakover i terreng og ett lag med Geonett per 45 cm høyde. Første lag med jordarmering skal imellom murens såle og første rekke med mur. Er det spesielle stedlige forhold eller muren er over 150cm skal disse beregningene utføres av en sertifisert fagperson.
 • Skal du bygge en støttemur over 100cm. skal muren ha sikring mot fallskader. Dette kan f.eks være et gjerde eller en hekk.

Sikre muren for horisontale og vertikale krefter

Uten Geonett også kalt jordarmeringsnett er muren relativt stabil for horisontale krefter opp til en viss høyde. Prøv med ett ark med papp, du kan sette arket på høykant og legge relativt mye kraft på før det knekker sammen. Prøv så å dytte arket på midten eller fra bunn. Da sklir arket ut nesten uten at du legger trykk på.

Dette er det samme som skjer skjer med støttemurer. Du kan fint bygge mur opp til rundt 60cm høyde uten bruk av Geonett, men på høyere murer skal du ta hensyn til at muren skal sikres både for krefter fra toppen og bak muren.

På bildet under ser du at støttemuren ikke bare er de synlige blokkene i front men den totale bredden fra støttemur-blokkene til bakkant på Geonett sammen med de drenerende massene. Det er her svært mange både proffer og selvbyggere feiler, og den direkte årsaken til at støttemurer sklir ut med telehiv, og i verste fall kollapser.

Hvordan sikre støttemur med geonett

Andre viktige punkter:

 • Støttemur over 150cm, skal alltid vurderes og dimensjoneres av en faglig kvalifisert/sertifisert med ansvarsrett. Men også for lavere murer der det er dårlige grunnforhold anbefaler vi å involvere en fagperson. 
 • Dersom det bygges støttemur mot vei gjelder strengere krav. Kontakt din kommune tidlig i prosessen for å få avklart hvilke krav som settes.
 • Støttemur av betongelementer over 60cm skal alltid sikres med jordarmeringsnett og fiberduk iht. produsentens anbefalinger. 

   En feil montert og usikret støttemur vil ikke bare kunne medføre store ekstrakostnader til å utbedre eller gjennoppbygge, men kan også være til stor fare for liv og helse. 

   Ta kontakt med kommunen eller se: https://lovdata.no/forsikrift-om-byggesak-bygge-stottemur

   Viktige punkter du må vurdere.

   Lag en plan og tegninger, om nødvendig innhent råd fra en sertifisert fagperson. Støttemur med høyde over 100cm. må som regel godkjennes av kommunen.

   • Hvordan er grunnforholdene? Ved dårlige masser i grunn som jord og leire er korrekt utført grunnarbeid avgjørende for et velykket prosjekt.
   • Hvilket trykk kommer på baksiden av muren? Støttemuren skal tåle belastningen den blir utsatt for med solid margin.

     En støttemur som raser medfører ofte store skader, ikke bare materielle, men kan også forårsake direkte skade på mennesker og dyr som måtte befinner seg i nærheten.

     Hvilke produkter skal du velge? Valg av produkt handler ikke bare om pris, eller utseende. Du skal finne en mur som tåler belastningen den blir påført.
     • Omfang og utførelse av grunnarbeid, såle og drenering. Denne vurderingen bør overlates til fagperson om støttemuren er over 90cm.
     • Hvordan skal støttemuren monteres for å sikre optimal styrke? For betongmurer, følg produsentens anvisninger for montering og sikring.
     • Ved naturstein-murer og støttemurer med høyde over 90cm. bør man konsultere en sertifisert fagperson.
     • Hvordan skal muren sikres for å hindre utglidning, telehiv og vannskader? Her finnes det ingen generell beskrivelse, er du usikker spør en fagperson.

       Støttemur som skal holde igjen trykk fra terreng, skal alltid ha jordarmeringsnett eller annen form for sikring/forankring fiberduk må ligge i bunn under muren og strekkes oppover i terreng for å skille stedlige masser med drenerende pukk/masser. Drenering av vann som samler seg bak muren er også ekstremt viktig.

       Grunnarbeid og sikring av mur

       Bruk av fiberduk, Jordarmering og isolasjonsplater er påkrevet om de stedlige massene er dårlige. Jordarmeringsnett eller annen form for sikring bør alltid benyttes.

        Hva er dårlige masser? Gjørme og jord evt. andre ustabile masser.

        • Ameringsnett eller annen form for sikring er påkrevet på høye støttemurer, men kan også være helt nødvendig på lavere støtte og hagemurer.
        • For høye støttemurer, og der det er stort trykk fra massene bak, monteres muren med en helning bakover i terrenget for økt styrke.

          Aaltvedt har utarbeidet tabeller for beregning av jordarmering. Tabellene er ikke en fasit, kun veiledende. Klikk her for Veiledninger fra Aaltvedt

          Støttemur over 100cm. er å regne som en høy støttemur.

          Selv om vi sier at en høy støttemur er mur over 90cm. kan det også være at lavere murer krever ekstra sikring, dette avhenger av stedlige forhold. Har du ikke selv nødvendige kompetanse til å vurdere dette, ta kontakt med en fagperson.

          Godkjenning av støttemur hos kommunen

          Støttemur med høyde over 100cm må som regel igjennom en godkjenning hos kommunen. Sjekk med din kommune hvilke krav som stilles FØR du setter igang.

          Gode plantegninger av hvordan støttemuren skal monteres, samt hva slags produkter man ønsker å benytte bør være på plass tidlig i prosessen. For høye støttemurer, kreves det at ansvarshavende for prosjektet er sertifisert.

          Anbud for bygging/prosjektering

          Skal du legge jobben ut anbud? Be om referanser og ikke minst, sjekk referansene.

          Utførende skal ha Ansvarsrett for bygging av støttemur. Som minimum skal utførende ha en samarbeidspartner med den nødvendige sertifiseringen som står ansvarlig for oppføringen av muren.

          Benytter du fagfolk som ikke er godkjent, kan du risikere å sitte igjen med regningen om muren raser. Benytt lokale fagfolk med papirene i orden det er vår anbefaling.

          Skal du sette muren ut på anbud anbefaler vi at du leser deg opp og setter deg inn i den jobben som skal gjøres. Da står du bedre rustet til å vurdere kvalitet og innhold i de forskjellige anbudene.

          Hvorfor raser støttemurer?

          Mange tror det ikke er behov for å sikre en støttemur

          Også tunge Granitt og Larvikitt blokker kan skli ut om muren ikke er montert og sikret korrekt. Også på lavere murer under 90cm. kan det være enorme krefter som trykker på.

          Det slurves med fundament.

          Dårlige masser som f.eks leire eller jord setter ekstra store krav til fundamentet. Raske løsninger på fundament, feks. bruk av impregnerte bjelker som underlag er helt katastrofe.

          Dårlige masser og manglende drenering.

          Vann vil over tid drenere bort massene bak og under støttemuren. Konsekvensen er store kostnader for utbedringer av støttemuren og i verste fall vil den kunne rase sammen.

          Useriøse fagfolk og selvbyggere som ikke vet bedre, bruker gjerne både jord og leire bak muren, kombinert med at muren bygges rett på dårlige masser. Dette vil medføre at du får en ustabil støttemur.

          Det skal være knuste masser uten nullstoffer (pukk) under og bak støttemuren noe som som gir god drenering. I fyllingen bak og under de knuste massene kan man med fordel benytte sprengstein. Fiberduk benyttes for å skille stedlige masser og pukk både under og bak muren mellom pukk og sprengstein.

          I enkelte tilfeller er det  behov for isolasjonsplater for å forhindre telehiv.

          SPAR PENGER! Planlegg prosjektet godt, benytt lokal fagkompetanse, unngå snarveier og ikke minst bygg støttemuren korrekt første gang. 

          Fundament/Utgraving

          OBS! Dette er kun veiledende anbefalinger.

          • Merk opp hvor muren skal stå
          • Dersom grunnen består av jord eller leire, grav en grøft som er ca 60 cm bred og 35 cm dyp. Ved spesielt krevende grunnforhold (f.eks. blanding av fjell og leire), grav i henhold til spesifikasjoner fra konsulent/ingeniør.
          • 10% av murens totale høyde skal være under bakkenivå for å hindre utglidning.
          • Muren skal ligge i senter av grøften.
          • Etter utgraving skal bunnen komprimeres med platevibrator.
           Avrettingslag
           • Avrettingslaget skal bestå av pukk som kan komprimeres. Aktuelle masser: 8-16 mm, 0-32 mm eller lignende. For finavretting kan det benyttes finnere masser, f.eks. 0-8 mm (maks 3 cm tykkelse)
           • Laget må være minimum 20 cm dypt og i hele grøftens bredde.
           • Massene må komprimeres godt og fyllingen må være i vater både i lengde- og bredderetning.
           • Dersom det er hellende terreng kan det være hensiktsmessig å legge avretningslaget trinnvis. Dette gjøres dersom terrenget heller mer enn murblokkens høyde i murens totale lengde.
            Tilbakefylling av masser
            • Etter hvert som muren stables i høyden er det viktig å tilbakefylle med drenerende masser (f.eks 8-16 mm eller 16-32 mm pukk/ knuste masser).
            • Bruk fiberduk for å skille stedlige masser fra nye, drenerende masser.
            • Drensrør skal legges så lavt som mulig. Røret skal samle opp og lede vannet bort fra muren og til en kum eller annet, egnet sted.
            • Dreneringsrøret plasseres i bakkant mur, på avrettingslaget.
            • Komprimer lagvis etter hvert som massene fylles på. Ikke komprimer nærmere enn 0,3 meter fra muren.

             Når man skal opparbeide et nytt uterom, vil det være behov for ulike typer pukk
             og grus. Det kan være som bærelag, drenerende masser, avretningsmasser etc.

             Fraksjonene hos ulike pukkverk vil kunne avvike fra denne oversikten, men så lenge de har tilnærmet samme fraksjon vil man ha masser som egner seg til jobben.

             Bruk av knuste masser

             0/4 og 0/8 Knuste masser

             Dette egner seg som settelag før man legger heller, belegningsstein eller bunnskiftet i støttemur. Bør ikke legges tykkere enn 3 cm.

             0/32 Knuste masser

             Egner seg godt som bærelag i veier, gårdsplasser og parkeringsplasser og til avretting.

             0/63 og 20/120 Knuste masser

             Egner seg som forsterkningslag i veier, gårdsplasser og parkeringsplasser.

             8/16 Knuste masser

             Egner seg i GravelFix. Er også egnet som drenerende masser rundt grunnmur og bak støttemur.

             16/32 Knuste masser

             Godt egnet som drenerende masser bak støttemur

              

             Fiberduk støttemur  Sikring av støttemur
             Forrige artikkel GERARD Taksteinplater
             Neste artikkel Hvordan legge belegningsstein